Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

ΠΡΟΣ ΠΟΛΥΠΛΗΘΕΙΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ..ΦΑΒΩΡΙΝΟΣ
Φαβωρίνος (Favorinus, 2ος αι. μ.Χ.). Σοφιστής και φιλόσοφος από την Αρελάτη της Γαλατίας (σημερινή Αρλ Γαλλίας). Ταξίδεψε στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στη Μικρά Ασία, και συνδέθηκε με τον Ηρώδη τον Αττικό και τον Πλούταρχο. Ο τελευταίος αφιέρωσε στον Φ. δύο πραγματείες του. Η φιλοσοφία του ήταν εκλεκτική. Του αποδίδονται, μεταξύ άλλων, τα έργα Πυρρώνειοι λόγοι (σε 10 βιβλία), Περί της Ομήρου φιλοσοφίας, Περί Σωκράτους και της κατ’ αυτόν ερωτικής τέχνης, Περί Πλάτωνος, Παντοδαπή ιστορία (σε 24 βιβλία), Απομνημονεύματα (τα δύο τελευταία έργα αποτέλεσαν πηγές για τον Διογένη τον Λαέρτιο). Κανένα έργο του όμως δεν σώθηκε. Η Παντοδαπή Ιστορία του (σε 24 βιβλία) και τα Απομνημονεύματά του υπήρξαν μια από τις κυριότερες πηγές του Διογένη του Λαέρτιου.(
΄Ωσπερ γαρ τα θηρία την σαγήνην υποχωρούντ΄αεί εις ελάττω τόπου συνάγεται, ούτω δε και τους τυράννους έστιν ιδείν επαναχωρούντας εκ μεν της Ελλάδος εις την πόλιν, εκ δε της πόλεως εις την ακρόπολιν , είτ΄εις την οικίαν, είτ΄εις το δωμάτιον. είτα δύναται αποφυγείν άνθρωπος θεόν φεύγων; όποι γαρ αν καταφύγη, η δίκη αυτόν ευρήσει.

    *******************
Αλλά εγώ θέλω ν΄αναγγείλω στον τύρανο κάποια χαρά. Αν θέλεις, Διονύσιε, μιά ανθρώπινη χαρά, πείνασε για να φας με όρεξη, δίψασε για να απολαύσεις το ποτό. ΄Αν όμως θέλεις να δοκιμάσεις μια σημαδιακή και σπουδαιότατη χαρά, και τόσο μεγάλη που δεν δοκίμασε κανείς πριν από σένα, παράτα την τυραννία. Γιατί άνθρωπος που έχει ανάγκη από δεκαπέντε χιλιάδες χλαμύδες είναι αδύνατο να μη χρειαστεί και περισσότερες. Ενώ εγώ, αφού αφαιρέσω από εκείνα που έχω, αυτά που μου λείπουν αρκούμαι σ΄εκείνα που μου μένουν.

΄Αλλ΄εγώ βούλομαι ηδονήν τινα τω τυράννω μηνύσαι, ει μέν ανθρωπίνην θέλεις, ώ Διονύσιε, πείνησον ίνα φάγης, δίψησον ίνα πίης. ει δε δεξιάν τινα και υπέρσπουδον και τηλικαύτην ηλίκην ουδείς προ σου, απόθου την τυραννίδα. τον γαρ μυρίων και πεντακισχιλίων χλαμύδων δεόμενον ου έστι μη πλειόνων δείσθαι. οις γαρ εγώ προσδεόμενος, αφελών ων έχω, αρκούμαι οις έχω.

 

1 σχόλιο:

 1. Demonax Phil., Fragmenta. [17-18] (20-5)

  τίνα δὲ καὶ ἐφόδια ἔχων, ὦ Δημῶναξ, ἐκ παιδιᾶς εἰς φιλοσοφίαν ἥκεις; Ὄρχεις, ἔφη.

  (17.) Ἐπεὶ γὰρ ὁ Φαβωρῖνος ἀκούσας τινὸς ὡς ἐν
  γέλωτι ποιοῖτο τὰς ὁμιλίας αὐτοῦ καὶ μάλιστα τῶν ἐν
  αὐταῖς μελῶν τὸ ἐπικεκλασμένον σφόδρα ὡς ἀγεννὲς
  καὶ γυναικεῖον καὶ φιλοσοφίᾳ ἥκιστα πρέπον, προσελ-
  θὼν ἠρώτα τὸν Δημώνακτα, τίς ὢν χλευάζοι τὰ αὐ-
  τοῦ. Ἄνθρωπος, ἔφη, οὐκ εὐαπάτητα ἔχων τὰ ὦτα.
  Ἐγκειμένου δὲ τοῦ σοφιστοῦ καὶ ἐρωτῶντος, τίνα δὲ
  καὶ ἐφόδια ἔχων, ὦ Δημῶναξ, ἐκ παιδιᾶς εἰς φιλοσο-
  φίαν ἥκεις; Ὄρχεις, ἔφη.

  (17.) Ἄλλοτε δέ ποτε ὁ αὐτὸς προσελθὼν ἠρώτα τὸν
  Δημώνακτα, τίνα αἵρεσιν ἀσπάζεται μᾶλλον ἐν φιλο-
  σοφίᾳ· ὁ δὲ, Τίς γάρ σοι εἶπεν ὅτι φιλοσοφῶ; καὶ ἀπιὼν
  ἤδη παρ’ αὐτοῦ μάλα ἡδὺ ἐγέλασε· τοῦ δὲ ἐρωτήσαν-
  τος, ἐφ’ ὅτῳ γελᾷ, ἐκεῖνος ἔφη, Γελοῖόν μοι εἶναι ἔδο-
  ξεν, εἰ σὺ ἀπὸ τοῦ πώγωνος ἀξιοῖς κρίνεσθαι τοὺς φι-
  λοσοφοῦντας αὐτὸς πώγωνα οὐκ ἔχων.
  ____________________

  Favorinus of Arelate (c. 80 – c. 160 AD) ... is described as a eunuch (εὐνοῦχος) by birth.

  ΑπάντησηΔιαγραφή